a@


[~}]

[la@]

[qa@]

o^NJǻǡǟǢDžljAǩIljqǕo^ǵǟǮǂKvǁDžBSto^DžB

\hEfljsǧǐLljDžBPublic Health Dept. of Tompkins County 274-6600 or 6611ǁǍǎ\hEzfǕsǡǟǢǪǧljDžB

[]

tiPrescriptionjNJLjǴAhbOXgAiEkerdjljwǵDžBiTylenol, ContacjǻǵljwljǴDžB

[\h]

ctǩwljANYB\h`ǁǵǢǧljDžBǵǂwǕǾmFǂDŽǢB{lj\hǕLǵLJqǕQǵAljpDžǩAMorril Hall{NJ|ǕǮǢDžǐǢljǵǧBljqpǁNJǪǧljDžBljAaJt\hZ^[iaJu10-1, 03-3462-2200jljNJǕsǡǟǢDžB

{lj\hǕǵǟDZǻǂǟGannett HCljDZǐǁljǴDžB{ljDžǢǧljDžBǻǮAljuǁljAtǁǻǢǐǟǕDZǐNJǻǪǧljDžB

[DPEoY]

M\ljDžBǕǮǼǂDŽǢB