http://szug.biz/
2005.9.9 ni iten shitayo
nande mojibake sunnokana kore?