yocchi with mates
yoshikawa・ chie・ko hama
takahir o・yasumi chi・asag i

fumi・ka name・ yumi・R&D・ta dahiro・m asaoki・ yoshiko
ma nami・ranranran (^o^)丿・hirok i・hi rokazu

akemi・NewSports"X"・naohi ro・kyoto・ akiko・nannyou
tatsuno bu・ikuyo=ABC・iku o・tyu-tuki・ dokosan

takama sa・KUTC to doctor・ daisuke
t,t,tennis・sa toko・tak umi・OK?・aki yo

jill・na oki・ko baya

barmas・ baby?・yo shiaki

takas hi・tsukasa・syuuta・kontiki ponponpo~n
fumihik o・I'd like to speak english!!!!

please mail to yocchi@chan.fm